Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP https://lozkametalowe.pl/§1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep łóżkametalowe.pl https://lozkametalowe.pl/, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez firmę: Firma Siwińscy s.c. Barbara Siwińska, Zdzisław Siwiński, Anna Siwińska z siedzibą w Pogorzeli Warszawskiej przy ul. Diamentowej 5, 05-430 Celestynów.

za pośrednictwem witryny www.lozkametalowe.pl  na rzecz Klientów.

2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
3. Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca to Firma Siwińscy s.c. Barbara Siwińska, Zdzisław Siwiński, Anna Siwińska z siedzibą w Pogorzeli  przy ul. Diamentowej 5, kod pocztowy: 05-430 Celestynów, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP PL 532-000-15-70 oraz REGON 010557516, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu - dalej stosowane zamiennie z nazwą skróconą: Firma Siwińscy s.c.
5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem www.lozkametalowe.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.
6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.
10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Firma Siwińscy s.c. adres: Pogorzel , ul. Diamentowa 5, 05-430 Celestynów, adres poczty elektronicznej: sklep@lozkametalowe.pl , numer tel.: +48 606 653 523.
11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
17. System Płatności – to system płatności  na konto Sprzedawcy nr:
Bank: BNPPL Centrala 2

77 2340 0009 0050 2120 0000 0154

18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§2 Ogólne warunki Umowne

1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

  1. akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyn.

2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem Sklepu, w brzmieniu: www.lozkametalowe.pl
3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.


§3 Warunki korzystania i Rejestracja

1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację.
8. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
9. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
10. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
11. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, Sprzedawca niezwłocznie przesyła pod adres e-mail Klienta potwierdzenie rejestracji, wraz z żądaniem użycia adresu podanego w wiadomości, w celu aktywacji Konta Klienta.


§4 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:

  a. udostępnienie formularza zamówień,
  b. zapytanie o Produkt,
  c. wprowadzenie opinii o Produkcie,
  d. ocena Produktu,
  e. prowadzenie Konta Klienta,
  f.  Newsletter,
  g. polecenie Produktu,
  h. dodanie Produktu do przechowalni.

2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.
3. Umowa o świadczenie usługi zapytania o Produkt zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji zapytania o Produkt i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie opcji zapytania o Produkt, w celu zapytania Sprzedawcy o Produkt.
4. Umowa o świadczenie usługi wprowadzania opinii o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania opinii o Produkcie, w celu jej wprowadzenia. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.
5. Umowa o świadczenie usługi oceny Produktu i opinii o produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i zostaje rozwiązana w chwili zakończenia tej czynności. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie opcji oceny Produktów w skali od 1 do 5, poprzez przyznanie danej liczby „gwiazdek”, wyrażających ocenę Produktu oraz możliwości dodania opinii o Produkcie. Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany Produkt, dopiero po weryfikacji opinie o Produkcie są upubliczniane na stronie Sklepu.
6. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
7. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana przy użyciu linka url, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.
8. Umowa o świadczenie usługi Polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie formularza polecenia Produktu, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.
9. Umowa o dodanie Produktu do przechowalni zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji dodania Produktu do przechowalni i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Dla zawarcia Umowy wymaga się zalogowania w Koncie Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie opcji tzw. dodania Produktu do przechowalni, tj. czasowego zapisania Produktu w pamięci Konta Klienta.
10. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.


§5 Zamówienie

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przy użyciu funkcji Koszyk.
2. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient określa:

  a. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
  b. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,
  c. adres dostarczenia,
  d. dane do wystawienia faktury VAT, jeśli składa zamówienie jako przedsiębiorca.

3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej kwocie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i płatności.
4. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
5. W przypadku, gdy Klientem nie jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienie poprzez użycie przycisku:

  a. „Zarejestruj się”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji               Konta  Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  b. „Złóż zamówienie”, z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania            zamówienia.

6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Potwierdzam zakup” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
7. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu dokonania pełnej płatności za zamówienie i otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

8. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu dostarczenia.
9. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

  a. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  b. dokonanie podziału Produktów podlegających dostarczeniu na część której dostarczenie jest możliwe oraz część,              której dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  c. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.


10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.


§6 Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
6. Wydanie Produktów następuje zwykle w ciągu 21 Dni Kalendarzowych, a nigdy nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy. Czas wydania Produktów może być różny dla poszczególnych Produktów i oznaczony w obszarze ich opisu.
7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
8. Wydanie Produktów odbywa się:

  a. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez                Klienta,
  b. w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, pod adresem Pogorzel Warszawska, ul.                       Diamentowa 5, 05-430 Celestynów, w Dniach Roboczych w godz. 7:00-15:00.


9. Wydanie Produktów następuje:

   a. w ciągu 21 dni i nie później niż 30 dni po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, w przypadku                 wyboru przez Klienta metody płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   b. w ciągu 21 dni i nie później niż 30 dni po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, w przypadku                 wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktów

10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.


§7 Inne usługi płatne

1. Sprzedawca nie świadczy innych odpłatnych usług na rzecz Konsumenta.

 

§8 Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia, a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
4. Sklep umożliwia płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego.
5. Sklep umożliwia dokonanie płatności przy użyciu przycisku „Opłać zamówienie”, po złożeniu zamówienia.
6. Termin płatności należności uiszczanych gotówką przypada na chwilę potwierdzenia zamówienia Produktu. Płatności z tytułu należności płaconych przelewem należy uiścić przed rozpoczęciem wytwarzania określonego Produktu.
7. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail na adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.
8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

  a. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  b. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
 c. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów.


§8 Reklamacje i gwarancje

1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć dokumentację fotograficzną i udostępnić Produkt do oględzin przedstawicielowi Sprzedającego lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.
6. Sprzedawca odpowiada za wady Produktów w przypadku ich stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostarczenia. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej wadzie Produktu w ciągu 2 miesięcy od dnia jej stwierdzenia.
7. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
9. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
10. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
12. Obniżona cena o której stanowi pkt 10 i 11 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
13. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu              konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  b. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między                  Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  c. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której              zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

14. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
15. Produkty Firmy Siwińscy s.c. podlegają 24-miesięcznej gwarancji realizowanej w Polsce.
16. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.


§9 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
2. Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

  a. produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze            względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,
  b. produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  c. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym                        opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy - pocztą tradycyjną na adres siedziby lub mailowo na adres poczty elektronicznej - oba wskazane w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.
4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Wraz z wadliwym towarem w momencie reklamacji / zwrotu należy przesłać szczegółowy opis problemu technicznego oraz oryginał dowodu zakupu. Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu.


§10 Postanowienia uzupełniające

1. Wszystkie Produkty w Sklepie są fabrycznie nowe i są legalnie rozprowadzane na terenie Polski, a także posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty producentów lub importerów.
2. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu, co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.
3. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
4. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,
  b. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz                Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie              podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,
  c. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  d. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły                one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  e. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.


§11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies” (ciasteczka).
2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
4. Sklep korzysta z cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony Sklepu, Klient wyraża zgodę na używanie technologii cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami jego przeglądarki.
5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Sklepu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Sklepie treści reklamowych.
8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.
9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
10. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Firma Siwińscy s.c. Barbara Siwińska, Zdzisław Siwiński, Anna Siwińska zgodnie z wymogami prawa, zarejestrowała zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
ZAŁĄCZNIK - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
4. w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony,
5. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę: Firma Siwińscy s.c., adres: Pogorzel Warszawska, ul. Diamentowa 5, 05-430 Celestynów, adres poczty elektronicznej: sklep@lozkametalowe.pl , numer tel. +48 606 653 523, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy).


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Klient otrzymał towar w związku z umową należy go odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz pod adres: Firma Siwińscy s.c. Barbara Siwińska, Zdzisław Siwiński, Anna Siwińska Pogorzel Warszawska, ul. Diamentowa 5, 05-430 Celestynów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.


WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został                  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo             odstąpienia od umowy;
 b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje           kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta           lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do       użycia;
 e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu                opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie             zostało otwarte po dostarczeniu;
 f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają                      nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 g. w której przedmiotem świadczenia są bilety oraz karnety na imprezy sportowe
 h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub            konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub          dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od          umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w        zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu                   samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub                   kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia                   rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i                                   po poinformowaniu  go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORCY

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość, Przedsiębiorca przekazuje konsumentowi informacje wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przekazanie tych informacji następuje poprzez udostępnienie treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez przedsiębiorcę wraz z załącznikami pod adresem strony internetowej sklepu internetowego przedsiębiorcy https://lozkametalowe.pl/ 
Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość oraz ewentualną informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy co następuje:

Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. Twoje dane są nam potrzebne do prowadzenia efektywnej działalności handlowej i informacyjnej oraz przekazywania Ci istotnych informacji marketingowych, a także pozostałych interakcji z Firmą Siwińscy s.c. (w tym odpowiedzi na Twoje zapytania, zamówienia, umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności w związku z zamówieniem czy rejestracją na sklepie lub w ogóle korzystaniem ze sklepu internetowego https://lozkametalowe.pl/

Dane osobowe oznaczają wszystkie dane identyfikujące bezpośrednio użytkownika, na przykład jego imię i nazwisko, nazwę i NIP firmy, adres pocztowy, telefon, adres e-mail i internetowe nazwy użytkownika, teść informacji, zapytań, zamówień itp.

Wykonując wszystkie interakcje na stronie naszego sklepu https://lozkametalowe.pl/ , w tym: rejestrując się na sklepie, wysyłając zapytanie, zamówienie, subskrybując newsletter sklepu, składając reklamację wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Zgoda może być odwołana w każdym czasie, wystarczy się z nami skontaktować. Wycofanie zgody jest wolne od wszelkich opłat.

Jednocześnie, wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Firma Siwińscy s.c., z siedzibą 05-430 Celestynów, Pogorzel Warszawska, ul. Diamentowa 5, NIP 5320001570 REGON 010557516, tel., 606 653 523, sklep@lozkametalowe.pl
  2. Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z realizacją zamówienia, zapytania, umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności w związku z zamówieniem czy rejestracją na sklepie lub w ogóle korzystaniem ze sklepu internetowego https://lozkametalowe.pl/
  3. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa;
  4. masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  5. masz prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  6. nie przetwarzamy Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacje można się z nami skontaktować, pisząc na adres sklep@lozkametalowe.pl ;
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl